Strona główna Struktura O instytucie Historia Laboratoria Konferencje Wydawnictwa

Strona główna
W górę

 

Strona główna
W górę

 

    Spis treści                                                                      Contents

60 lat Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej

60 years of Electrical Department of Wroclaw University of Technology

Abstract Full Text

Przedmowa

Preface


Abstract 

Full Text

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Zastosowanie teorii obserwatorów w napędzie elektrycznym

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Application of the state observers theory in electrical drive systems


Abstract 

Full Text

Jan ZAWILAK,
Dwubiegowe silniki prądu przemiennego

Jan ZAWILAK,
Two-speed ac motors


Abstract 

Full Text

Ignacy DUDZIKOWSKI,
Silniki komutatorowe wzbudzane magnesami trwałymi

Ignacy DUDZIKOWSKI,
Permanent magnet d.c. motors


Abstract 

Full Text

Ludwik ANTAL,
Generatory nadprzewodnikowe

Ludwik ANTAL, Superconducting generators


Abstract 

Full Text

Bogumił WĘGLIŃSKI,
Rozwój magnetycznych kompozytów proszkowych w Politechnice Wrocławskiej

Bogumił WĘGLIŃSKI,
Developement of magnetic powder composites at Wroclaw University of Technology


Abstract 

Full Text

Krzysztof MAKOWSKI,
Jednofazowe silniki indukcyjne z uzwojeniem pomocniczym zwartym

Krzysztof MAKOWSKI,
Single-phase shaded pole induction motors


Abstract 

Full Text

Konrad SCHOEPP, Ludwik ANTAL, Piotr ZIELIŃSKI,
Urządzenie elektromagnetyczne do prostowania i napinania blach poszycia wagonów i lokomotyw

Konrad SCHOEPP, Ludwik ANTAL, Piotr ZIELIŃSKI,
An electromagnetic  device for straightening and stretching of sheet layings of railway cars and locomotives


Abstract 

Full Text

Jerzy LESZCZYŃSKI,
Analizatory harmonicznych napięć i prądów przebiegów elektroenergetycznych

Jerzy LESZCZYŃSKI,
Current and voltage harmonics analyzers


Abstract 

Full Text

Zdzisław NAWROCKI,
Układy i systemy do sprawdzania przekładników

Zdzisław NAWROCKI,
Circuits and systems to checking measuring transformers


Abstract 

Full Text

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Metody sztucznej inteligencji w identyfikacji, estymacji zmiennych stanu i sterowaniu napędów elektrycznych

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Artificial intelligence methods in the identification, state variable estimation and control of electrical drives


Abstract 

Full Text

Leszek PAWLACZYK,
Przekształtniki energoelektroniczne w zastosowaniach przemysłowych

Leszek PAWLACZYK,
Power converters in industrial application


Abstract 

Full Text

Jerzy BAJOREK, Józef KOLASA, Józef NOWAK,
Przetwarzanie indukcyjne w badaniach materiałów ferromagnetycznych

Jerzy BAJOREK, Józef KOLASA, Józef NOWAK,
Inductive conversion in testing of ferromagnetic materials


Abstract 

Full Text

Stanisław AZAREWICZ, Adam ZALAS,
Zagadnienia sterowania napędów przemysłowych

Stanisław AZAREWICZ, Adam ZALAS,
Aspects of industrial power transmission systems control


Abstract 

Full Text

Bernard HERMAN, Władysław KĘDZIOR,
Zastosowanie teorii prądów wirowych w analizie i projektowaniu urządzeń do rozruchu i hamowania układów napędowych z silnikami indukcyjnymi

Bernard HERMAN, Władysław KĘDZIOR,
Application of the theory of eddy currents in analysis and design of devices utilised for the starting and braking of drive systems with induction motors


Abstract 

Full Text

Bogusław KAROLEWSKI, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
Elektryczne układy napędowe przenośników taśmowych w górnictwie odkrywkowym

Bogusław KAROLEWSKI, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
Electrical drive systems of belt conveyors in open mining


Abstract 

Full Text


Maszyny elektryczne

Electrical Machines

Abstract Full  Text

Tomasz ZAWILAK, Ludwik ANTAL,
Porównanie silnika indukcyjnego z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi i rozruchem bezpośrednim

Tomasz ZAWILAK, Ludwik ANTAL,
Comparison of induction motor with line start permanent magnet synchronous motor


Abstract 

Full Text

Dariusz GURAZDOWSKI, Jan ZAWILAK,
Wpływ przeplotu przewodów elementarnych na rozkład gęstości prądu w pręcie turbogeneratora

Dariusz GURAZDOWSKI, Jan ZAWILAK,
The influence of Roebel strands transposition on current density distribution within turbogenerator winding bar


Abstract 

Full Text

Ludwik ANTAL, Maciej ANTAL, Jan ZAWILAK,
Wpływ szerokości otwarcia żłobków na statyczne i dynamiczne charakterystyki silnika indukcyjnego małej mocy

Ludwik ANTAL, Maciej ANTAL, Jan ZAWILAK,
Influence of slots width opening on the static and dynamic characteristics of a small power induction motor


Abstract 

Full Text

Paweł ZALAS, Jan ZAWILAK,
Synchronizacja silników synchronicznych przez zmianę kierunku przepływu prądu wzbudzenia

Paweł ZALAS, Jan ZAWILAK,
Synchronization process of synchronous motors by change direction of excitation current


Abstract 

Full Text

Marek CIURYS, Ignacy DUDZIKOWSKI,
Analiza wpływu wymiarów i kształtu magnesów trwałych na moment elektromagnetyczny bezszczotkowego silnika prądu stałego

Marek CIURYS, Ignacy DUDZIKOWSKI,
An analysis of permanent magnets dimensions influence on electromagnetic torque in brushless dc motors


Abstract 

Full Text

Roman KRAMARSKI, Leszek PAWLACZYK,
Badania wpływu przekształtnika impulsowego na wartość strat dodatkowych w żelazie w silniku z magnesami trwałymi

Roman KRAMARSKI, Leszek PAWLACZYK,
Determination of the influence of pulse converter on additional power loss in the permanent magnet motor


Abstract 

Full Text

Stanisław AZAREWICZ, Dominika GAWORSKA, Bogumił WĘGLIŃSKI,
Właściwości blach prądnicowych w ciekłych gazach

Stanisław AZAREWICZ, Dominika GAWORSKA, Bogumił WĘGLIŃSKI,
Performances of generator sheets in liquid gases


Abstract 

Full Text


Napęd elektryczny

Electrical Drives

Abstract Full  Text

Joanna LIS, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Analiza właściwości estymatora regresji jądrowej w zadaniu identyfikacji nieparametrycznej charakterystyk nieliniowych złożonego układu napędowego

Joanna LIS, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Analysis of the properties of kernel regression estimate for nonparametric identification of the nonlinearities of a complex drive system


Abstract 

Full Text

Krzysztof P. DYRCZ, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Realizacja praktyczna bezczujnikowego układu sterowania silnikiem indukcyjnym z filtrem Kalmana

Krzysztof P. DYRCZ, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Practical realisation of the sensorless vector control of the
induction motor drive using kalman filter


Abstract 

Full Text

Marcin PAWLAK,
Neuronowo-rozmyty detektor uszkodzeń wirnika silnika klatkowego

Marcin PAWLAK,
Neural-fuzzy system for induction motor rotor fault detection


Abstract 

Full Text

Mateusz DYBKOWSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Wpływ sposobu adaptacji prędkości kątowej w estymatorze mras na właściwości bezczujnikowego układu wektorowego sterowania silnika indukcyjnego

Mateusz DYBKOWSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Influence of the rotor speed adaptation method in the mras estimator on the sensorless induction motor drive performance


Abstract 

Full Text

Sebastian RAKOCZY, Krzysztof SZABAT,
Zastosowanie sieci neuronowych w bezczujnikowym układzie napędowym z połączeniem sprężystym

Sebastian RAKOCZY, Krzysztof SZABAT,
Application of the neural networks in the control structure of the two-mass
system


Abstract 

Full Text

Stanisław AZAREWICZ, Adam ZALAS,
Właściwości eksploatacyjne silników reluktancyjnych z rozruchem asynchronicznym przy sterowaniu częstotliwościowym

Stanisław AZAREWICZ, Adam ZALAS,
Exploitation properties of asynchronous start-up reluctance motors with frequency control


Abstract 

Full Text

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
Analiza sterowania wektorowego napędem indukcyjnym z przekształtnikiem dwustronnym ac/dc/ac w stanach pracy silnikowej i hamowania odzyskowego

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
Analysis of vector control system of induction drive with ac/dc/ac double-sided converter in driving- and regenerative braking-mode


Abstract 

Full Text

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
Sterowanie odporne przekształtnikiem sieciowym ac/dc z obserwatorem napięcia sieci typu “sliding-mode”

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
Robust current control technique for boost-type ac-dc line side converter
with sliding-mode voltage observer


Abstract 

Full Text

Piotr LIGOCKI, Bogusław KAROLEWSKI,
Dynamiczne modelowanie oporów ruchu przenośnika taśmowego

Piotr LIGOCKI, Bogusław KAROLEWSKI,
Dynamic modelling of motion resistances of belt conveyor


Abstract 

Full Text

Piotr URACZ, Bogusław KAROLEWSKI,
Układy pracy generatorów stosowanych w elektrowniach wiatrowych

Piotr URACZ, Bogusław KAROLEWSKI,
Generator configurations used in wind turbines


Abstract 

Full Text

Piotr URACZ, Bogusław KAROLEWSKI,
Modelowanie stanów przejściowych w sieciach energetycznych z wykorzystaniem programu atp/emtp

Piotr URACZ, Bogusław KAROLEWSKI,
Modeling of power grid transients using atp/emtp software


Abstract 

Full Text


Pomiary elektryczne

Electrical Metrology

Abstract Full  Text

Daniel DUSZA, Zdzisław NAWROCKI,
Wzorcowanie analogowego systemu do pomiaru błędów przekładników

Daniel DUSZA, Zdzisław NAWROCKI,
Analog system calibration to measurement errors of instrument transformers


Abstract 

Full Text

Józef NOWAK, Józef KOLASA, Jerzy BAJOREK,
Pomiar wartości chwilowych prądu sieciowego za pomocą przetwornika a/c o podwójnym całkowaniu

Józef NOWAK, Józef KOLASA, Jerzy BAJOREK,
The instantaneous values measurement of network current by a/d double integration converter


Abstract 

Full Text

Jerzy BARTOSZEWSKI, Daniel DUSZA,
Moduł cyfrowy sterowania symulatora czujników termorezystancyjnych

Jerzy BARTOSZEWSKI, Daniel DUSZA,
Digital module of controlling thermoresistant sensor simulator


Abstract 

Full Text

Piotr MADEJ,
Źródło prądowe do kalibracji aparatury elektrometrycznej

Piotr MADEJ,
Current source for calibration electrometric instruments


Abstract 

Full Text

Jerzy LESZCZYŃSKI, Grzegorz KOSOBUDZKI,
Pomiary zaburzeń przewodzonych w sieci elektroenergetycznej – przykłady analizy

Jerzy LESZCZYŃSKI, Grzegorz KOSOBUDZKI,
Measurement of conducted disturbances in power system – example of analysis


Abstract 

Full Text

Krzysztof PODLEJSKI, Janusz FIUT,
Kontrolny licznik energii elektrycznej z analizą harmonicznych

Krzysztof PODLEJSKI, Janusz FIUT,
A electrical energy control meter and harmonics analyzer


Abstract 

Full Text

Krzysztof PODLEJSKI, Krzysztof BRUNICKI,
Zagadnienie komunikacji między sieciami przemysłowymi

Krzysztof PODLEJSKI, Krzysztof BRUNICKI,
The problem of communication between industrial networks


Abstract 

Full Text

[Strona główna] [W górę] [Nr 66] [Nr 65] [Nr 64] [Nr 63] [Nr 62] [Nr 60] [Nr 59] [Nr 58] [Nr 56] [Nr 54] [Nr 45]

Copyright © 2003-2006 Instytut Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych
Ostatnia modyfikacja: 09 maja 2011