Strona główna Struktura O instytucie Historia Laboratoria Konferencje Wydawnictwa

Strona główna
W górę

 

    Spis treści                                                                      Contents

Maszyny elektryczne

Electrical Machines

Abstract

Full Text

Tomasz ZAWILAK
Wpływ rozmieszczenia magnesów na właściwości eksploatacyjne silnika typu LSPMSM
Tomasz ZAWILAK
The influence of magnets distribution on line start permanent magnet synchronous motor performance

Abstract

Full Text
Maciej GWOŹDZIEWICZ , Ludwik ANTAL
Investigation of line start permanent magnet synchronous motor and induction motor properties
Maciej GWOŹDZIEWICZ , Ludwik ANTAL
Investigation of line start permanent magnet synchronous motor and induction motor properties

Abstract

Full Text

Ludwik ANTAL, Maciej ANTAL
Właściwości eksploatacyjne silników synchronicznych o rozruchu bezpośrednim wzbudzanych magnesami trwałymi

Ludwik ANTAL, Maciej ANTAL
Operating properties of line start permanent magnet synchronous motor


Abstract

Full Text

Ludwik ANTAL, Maciej ANTAL
Rozruch silników synchronicznych z magnesami trwałymi

Ludwik ANTAL, Maciej ANTAL
Permanent magnet synchronous motors start-up


Abstract

Full Text
Piotr KISIELEWSKI
Technologia montażu magnesów trwałych w wirniku silnika synchronicznego dużej mocy
Piotr KISIELEWSKI
Assembly technology of permanent magnets on rotor of the large power synchronous motor

Abstract

Full Text
Paweł ZALAS, Jan ZAWILAK
Łagodna synchronizacja silnika synchronicznego dużej mocy z prędkości nadsynchronicznej
Paweł ZALAS, Jan ZAWILAK
Gentle synchronization of high power synchronous motor from over synchronous speed

Abstract

Full Text
Krzysztof MAKOWSKI, Aleksander LEICHT
An influence of supply voltage frequency on dynamic performance of a single-phase capacitor induction motor
Krzysztof MAKOWSKI, Aleksander LEICHT
An influence of supply voltage frequency on dynamic performance of a single-phase capacitor induction motor

Abstract

Full Text
Krzysztof MAKOWSKI, Marcin J. WILK
Comparison of dynamic performance of single-phase induction motor conventionally supplied with its performance for two phase supply
Krzysztof MAKOWSKI, Marcin J. WILK
Comparison of dynamic performance of single-phase induction motor conventionally supplied with its performance for two phase supply

Abstract

Full Text
Marek Ciurys, Ignacy Dudzikowski
Analiza polowo-obwodowa rozrusznika samochodowego o magnesach trwałych
Marek Ciurys, Ignacy Dudzikowski
Field-circuit analysis of a permanent magnet car starter

Abstract

Full Text
Janusz BIALIK Jan ZAWILAK
Vibration calculations in two-speed, large power, synchronous motor
Janusz BIALIK Jan ZAWILAK
Vibration calculations in two-speed, large power, synchronous motor

Abstract

Full Text
Michał NIEMIEC, Maciej ANTAL, Ludwik ANTAL
Wpływ rozkładu uszkodzonych prętów wirnika na pracę klatkowego silnika indukcyjnego dużej mocy
Michał NIEMIEC, Maciej ANTAL, Ludwik ANTAL
Performance characteristics of the large power induction motor with damaged rotor squirrel cage

Abstract

Full Text
Maciej ANTAL
Badania skutków zwarć zwojowych w uzwojeniach stojana silnika indukcyjnego
Maciej ANTAL
Testing of inter-turns short-circuits in stator winding of squirrel-cage induction motor

Abstract

Full Text
Maciej ANTAL, Ludwik ANTAL
Obliczeniowe badanie zjawisk wywołanych uszkodzeniem klatki wirnika
Maciej ANTAL, Ludwik ANTAL
Simulation testing of damage process in induction motor rotor cage during motor start-up

Abstract

Full Text
Stanisław AZAREWICZ, Adam ZALAS
Wpływ obwodu magnetycznego i konstrukcji wirnika na parametry silnika indukcyjnego pracującego w niskich temperaturach
Stanisław AZAREWICZ, Adam ZALAS
The influence of magnetic circuit and rotor construction on parameters of induction motor working in low temperatures

Abstract

Full Text


Napęd elektryczny

Electrical Drives

Abstract Full Text
Mateusz Dybkowski, Teresa Orłowska-Kowalska,Marian P. Kaźmierkowski, Dariusz Stando
Sterowanie układu napędowego z silnikiem indukcyjnym w zastosowaniach trakcyjnych
Mateusz Dybkowski, Teresa Orłowska-Kowalska,Marian P. Kaźmierkowski, Dariusz Stando
Induction motor drive control in the traction applications

Abstract

Full Text
Teresa Orłowska-Kowalska, Mateusz Dybkowski, Grzegorz Tarchała
Analiza wybranych struktur estymacji prędkości kątowej w napędach z silnikami indukcyjnymi - część I - modele matematyczne
Teresa Orłowska-Kowalska, Mateusz Dybkowski, Grzegorz Tarchała
Analisis of the chosen estimation methods in the induction motor drives - part I - mathematical models

Abstract

Full Text
Mateusz Dybkowski Teresa Orłowska-Kowalska, Grzegorz Tarchała
Analiza wybranych struktur estymacji prędkości kątowej w napędach z silnikami indukcyjnymi - część II - Badania
Mateusz Dybkowski, Teresa Orłowska-Kowalska, Grzegorz Tarchała
Analisys of the chosen estimation methods in the induction motor drives - part II -experiments

Abstract

Full Text
Mateusz Dybkowski, Teresa Orłowska-Kowalska, Kamil Sterna
Analiza pracy modulatora wektorowego z trajektoriami ograniczającymi
Mateusz Dybkowski, Teresa Orłowska-Kowalska, Kamil Sterna
Analisis of the space vector modulator with limit trajectories

Abstract

Full Text
Mateusz Dybkowski, Teresa Orłowska-Kowalska, Marcin Kamiński, Krzysztof Markiewicz
Estymacja prędkości kątowej silnika indukcyjnego przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych
Mateusz Dybkowski, Teresa Orłowska-Kowalska, Marcin Kamiński, Krzysztof Markiewicz
Speed estimation od induction motor using artificial neural networks

Abstract

Full Text
Mateusz Dybkowski, Teresa Orłowska-Kowalska, Damian Kapela
Analiza wpływu metody adaptacji regulatora prędkosci na własciwosci dynamiczne napędu indukcyjnego
Mateusz Dybkowski, Teresa Orłowska-Kowalska, Damian Kapela
Adaptive control of the induction motor drive

Abstract

Full Text
Piotr J. Serkies, Radosław Nalepa, Krzysztof Szabat, Marcin Cychowski
Współpraca regulatora predykcyjnego z napędami PMSM i połączeniem sprężonym
Piotr J. Serkies, Radosław Nalepa, Krzysztof Szabat, Marcin Cychowski
Explicit model predictive control of a PMSM drive system with elastic coupling

Abstract

Full Text
Piotr J. Serkies, Krzysztof Szabat
Porównanie właściwości dynamicznych napędu elektrycznego z klasycznym i predykcyjnym regulatorem prądu
Piotr J. Serkies, Krzysztof Szabat
A comparision of dynamic properties of the electrical drive with classical and predictive current controllers

Abstract

Full Text
Piotr J. Serkies, Krzysztof Szabat
Predykcyjna regulacja położenia w napędzie elektrycznym
Piotr J. Serkies, Krzysztof Szabat
Predictive position control in the electric drive

Abstract

Full Text
Sebastian Knychas, Krzysztof Szabat
Neuronowo-rozmyty regulator prędkości silnika prądu stałego oparty na przedziałach zbiorowych rozmytych typu-2
Sebastian Knychas, Krzysztof Szabat
Neuro-fuzyy speed controller based on the type-2 fuzzy sets for DC drive

Abstract

Full Text
Radosław Nalepa
A tunning criterion for discrete current compensators of electric drives
Radosław Nalepa
A tunning criterion for discrete current compensators of electric drives

Abstract

Full Text
Khanh Nguyen Thac
A simple wide range space vector PWM controller algorithm for voltage-fed inverter induction motor drive including six-step mode
Khanh Nguyen Thac
A simple wide range space vector PWM controller algorithm for voltage-fed inverter induction motor drive including six-step mode

Abstract

Full Text
Michał Knapczyk, Krzysztof Pieńkowski
Three-Phase PWM rectifier based on Iintegrated power module and fixed-point digital signal processor for rapid prototyping issues
Michał Knapczyk, Krzysztof Pieńkowski
Three-Phase PWM rectifier based on Iintegrated power module and fixed-point digital signal processor for rapid prototyping issues

Abstract

Full Text
Paweł Ewert, Czesław T. Kowalski
Ocena skuteczności wykrywania uszkodzeń elementów konstrukcyjnych łożysk tocznych w silnikach indukcyjnych
Paweł Ewert, Czesław T. Kowalski
Effectiveness od damaged detection in induction motors rolling bearings

Abstract

Full Text
Marcin Kamiński, Paweł Ewert, Czesław T. Kowalski
Zastosowanie detektorów neuronowych w detekcji ekscentryczności silników indukcyjnych
Marcin Kamiński, Paweł Ewert, Czesław T. Kowalski
Application of neural detectors in the detection of the eccentricities of induction motors

Abstract

Full Text
Marcin Wolkiewicz, Czesław T. Kowalski
Detekcja i lokalizacja zwarć zwojowych silnika indukcyjnego zasilanego z przekształtnika częstotliwości
Marcin Wolkiewicz, Czesław T. Kowalski
Turn to turn fault detection and localization of converted-fed induction motor using phase shift between stator voltage and current

Abstract

Full Text
Marcin Wolkiewicz
Wpływ niesymetrii konstrukcyjnej uzwojenia stojana oraz asymestrii napięcia zasilania na wykrywanie zwarć zwojowych silnika indukcyjnego
Marcin Wolkiewicz
Impact of construction asymmetry of the stator winding and supply voltage unbalance on the stator short circuit detection

Abstract

Full Text
Błażej Jakubowski, Krzysztof Pieńkowski
Analiza warunków wzbudzania autonomicznego generatora indukcyjnego
Błażej Jakubowski, Krzysztof Pieńkowski
Analisis of self-excitation conditions for autonomous induction generator

Abstract

Full Text
Marcin Pawlak, Krystian Kupczyński
Akustyczny detektor uszkodzeń silnika indukcyjnego
Marcin Pawlak, Krystian Kupczyński
Acoustic induction motor fault detector

Abstract

Full Text
Krzysztof P. Dyrcz, Maciej Faściszewski
Stanowisko do badania metod sterowania silnikami z magnesami trwałymi wykorzystujące mikrokontroler ARM
Krzysztof P. Dyrcz, Maciej Faściszewski
Laboratory set to investigation of permanent magnet machine control methods using ARM microcontroller

Abstract

Full Text
Bogusław Karolewski
Modelowanie zwarcia w sieci zakładowej z wykorzystaniem programu EMTP -RV
Bogusław Karolewski
Modelling short circuit in industrial supply network using program EMTP-RV

Abstract

Full Text
Bogusław Karolewski
Badanie wolnoobrotowej prądnicy przeznaczonej do małych elektrowni wiatrowych
Bogusław Karolewski
Slow running generator oriented for wind power station

Abstract

Full Text
Robert Łukowski
Zastosowanie kaskadowego regulatora rozmytego w układzie sterowania maszyną prądu stałego
Robert Łukowski
Application of fuzzy cascade regulator in the arrangement of control of the direct current motor

Abstract

Full Text


Pomiary elektryczne

Electrical Measurements

Abstract Full Text
Daniel Dusza, Zdzisław Nawrocki
Przekładnik prądowy z konwerterem ujemnej rezystancji
Daniel Dusza, Zdzisław Nawrocki
Current instrument transformer with negative resistance converter

Abstract

Full Text
Jerzy Bajorek, Andrzej Kałwak, Józef Nowak
Zastosowanie komparatorów magnetycznych do detekcji przejścia prądu przez wartość zerową
Jerzy Bajorek, Andrzej Kałwak, Józef Nowak
Application of magnetic comparators for detection current passing through zero value

Abstract

Full Text
Jerzy Bajorek, Dominika Gaworska-Koniarek, Józef Nowak
Pomiar stratności próbek blach elektrotechnicznych w zakresie dużych natężeń pola
Jerzy Bajorek, Dominika Gaworska-Koniarek, Józef Nowak
Measurement of the losses of electrical steel sheet samples at high field strenghts

Abstract

Full Text
Jerzy Bajorek, Dominika Gaworska-Koniarek
Nowa metoda pomiaru anizotropii właściwości magnetycznych blach elektrotechnicznych i układ do wyznaczania właściwości magnetycznych w polach wirujących
Jerzy Bajorek, Dominika Gaworska-Koniarek
A new method for measurement the anisotropyof the magnetic properties of electrical steel sheets and the arrangement for measurement of magnetic properties uned rotational fields

Abstract

Full Text
Józef Nowak, Daniel Dusza
Czujnik indukcyjny prądu sieciowego o jednorodnym obwodzie magnetycznym
Józef NOWAK, Daniel DUSZA
Power network current inductive sensor with homogeneous magnetic circuit

Abstract

Full Text
Daniel Dusza, Jerzy Bartoszewski
Algorytmy estymacji kąta fazowego
Daniel Dusza, Jerzy Bartoszewski
Phase angle estimation algorithms

Abstract

Full Text
Daniel Dusza, Michał Malecha
Przyrząd wirtualny do wyznaczania różnicy faz dwóch sygnałów napięciowych
Daniel Dusza, Michał Malecha
Of two voltage signals

Abstract

Full Text
Grzegorz Kosobudzki, Jerzy Leszczyński
Korekcja wskazań nieprawidłowo podłączonego licznika w układzie Arona
Grzegorz Kosobudzki, Jerzy Leszczyński
Correction of the reeding of two systems kilowat-hour meter incorrectly connected in three phase network

Abstract

Full Text
Józef Nowak, Grzegorz Kosobudzki
Moc obiektów elektroenergetycznych
Józef Nowak, Grzegorz Kosobudzki
A power of electrical object

Abstract

Full Text
Piotr Madej
Struktura a adjustywność elektrometrycznego przetwornika logarytmującego
Piotr Madej
Structure and adjustability of the electrometric logarithmic converter

Abstract

Full Text
Piotr Madej
Badania i efekty asymetrii nieliniowych elementów do elektrometrycznego przetwornika logarytmującego
Piotr Madej
Study and effects of asymmetry of the nonlinear components for logarithmic, electrometric converter

Abstract

Full Text
Jerzy Leszczyński
Badanie jakości energii elektrycznej. Analiza porównawcza metod i przepisów
Jerzy Leszczyński
Power quality measurement comparative analisys of measuring method and regulation

Abstract

Full Text
Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut
Bilansowanie energii elektrycznej w instalacjach użytkowników końcowych
Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut
Energy balancing inside end-users instalations

Abstract

Full Text
Krzysztof Podlejski, Damian Szydłowski
Zastosowanie LabVIEW do oceny komfortu termicznego
Krzysztof Podlejski, Damian Szydłowski
LabVIEW application for assessing the thermal comfort

Abstract

Full Text
Krzysztof Podlejski, Marcin Żołądek
Modelowanie transmisji danych w sieciach niskiego napięcia
Krzysztof Podlejski, Marcin Żołądek
Modeling of data transmission in low voltage networks

Abstract

Full Text
Mateusz Pustułka
Diagnostyka procesu neutralizacji pH przez monitorowanie parametrów modelu w postaci sieci neuronowej
Mateusz Pustułka
Process diagnosis based on neutral network process model

Abstract

Full Text

[Strona główna] [W górę] [Nr 66] [Nr 65] [Nr 64] [Nr 63] [Nr 62] [Nr 60] [Nr 59] [Nr 58] [Nr 56] [Nr 54] [Nr 45]

Copyright © 2003-2006 Instytut Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych
Ostatnia modyfikacja: 09 maja 2011