Strona główna Struktura O instytucie Historia Laboratoria Konferencje Wydawnictwa

Strona główna
W górę

 

Strona główna
W górę

 

    Spis treści                                                                      Contents

 

Abstract

Full Text

Torsten WICHERT, Hans KUß,
Innowacyjny napęd kompaktowy z silmikiem reluktancyjnym, przełączalnym (SRM) do zastosowań przemysłowych

Torsten WICHERT, Hans KUß,
Innovative compact drives with switched reluctance motor (SRM) for industrial applications


Abstract 

Full Text 

Mieczysław RONKOWSKI,
Modelowanie przepływu energii w maszynach elektrycznych. Zastosowanie grafów wiązań

Mieczysław RONKOWSKI,
Modelling of energy flow in electrical machines. A bond graph approach


Abstract 

Full Text 

Kazimierz ZAKRZEWSKI,
Oszacowanie efektu mocy w blachach magnetycznych w ujęciu eliptycznej pętli histerezy

Kazimierz ZAKRZEWSKI,
Elliptical hysteresis approach for power effect evaluation in magnetic lamination


Abstract 

Full Text 

Mirosław DĄBROWSKI,
Naciąg magnetyczny w turbogeneratorze z uniesionym wirnikiem

Mirosław DĄBROWSKI,
Radial magnetic pull in turbo-alternator with the to be raised rotor


Abstract 

Full Text 

Uwe SCHUFFENHAUER, Hans KUß, Norbert MICHALKE, Walther WUSTMANN, Siegfried HELDUSER,
Promieniście podzielona maszyna reluktancyjna jako pompa zębatkowa – połączenie elektrotechniki i hydrauliki

Uwe SCHUFFENHAUER, Hans KUß, Norbert MICHALKE, Walther WUSTMANN, Siegfried HELDUSER,
Radial partitioned reluctance machine as gear pump – an approximation among electrical and fluid power


Abstract 

Full Text 

Andrzej DEMENKO, Rafał WOJCIECHOWSKI, Jan SYKULSKI,
Siatkowa reprezentacja obszarów przewodzących w polowych modelach maszyn elektrycznych – obszary jednospójne

Andrzej DEMENKO, Rafał WOJCIECHOWSKI, Jan SYKULSKI,
Network representation of conducting regions in the field models of electrical machines – the case of simply connected regions


Abstract 

Full Text 

Andrzej DEMENKO, Rafał WOJCIECHOWSKI, Jan SYKULSKI,
Siatkowa reprezentacja obszarów przewodzących w polowych modelach maszyn elektrycznych – obszary niejednospójne

Andrzej DEMENKO, Rafał WOJCIECHOWSKI, Jan SYKULSKI,
Network representation of conducting regions in the field models of electrical machines – the case of multiply connected regions


Abstract 

Full Text 

Antero ARKKIO, Adam BIERNAT, Bogdan BUCKI, Grzegorz KAMIŃSKI, Andrzej SMAK, Paweł STASZEWSKI,
Model symulacyjny i testy laboratoryjne silnika reluktancyjnego, przełączalnego z toczącym się wirnikiem

Antero ARKKIO, Adam BIERNAT, Bogdan BUCKI, Grzegorz KAMIŃSKI, Andrzej SMAK, Paweł STASZEWSKI,
Simulation model and laboratory tests of switched reluctance motor with rolling rotor


Abstract 

Full Text 

Grażyna DEMENKO,
Inteligentny system sterowania maszyn głosem

Grażyna DEMENKO,
Intelligent voiced-based machine control


Abstract 

Full Text 

Tadeusz J. SOBCZYK,
Algorytm bezpośredniego określania stanów ustalonych w maszynach prądu przemiennego z uwzględnieniem równania ruchu

Tadeusz J. SOBCZYK,
Algorithm for direct determination of steady-state solution for AC machines accounting for the equation of motion


Abstract 

Full Text 

Adam WARZECHA,
Estymacja parametrów funkcji aproksymujących charakterystyki magnesowania maszyn elektrycznych uwzględniająca sprzężenia różnicowe na podstawie obliczeń polowych

Adam WARZECHA,
Estimation of parameters of the functions approximating magnetizsing characteristics of electrical machines taking into account diffrential couplings based on the field calculations


Abstract 

Full Text 

Jan PROKOP,
Struktury równań modeli matematycznych maszyn elektrycznych przełączalnych

Jan PROKOP,
Mathematical model equations of electrical switched machines


Abstract 

Full Text 

Bronisław TOMCZUK, Dariusz KOTERAS,
Wpływ szerokości kanału międzycewkowego na pole magnetyczne transformatora z amorficznym rdzeniem modułowym

Bronisław TOMCZUK, Dariusz KOTERAS,
 Influence of the air gap between coils on the magnetic field in the transformer with amorphous modular core


Abstract 

Full Text 

Bronisław TOMCZUK, Andrzej WAINDOK,
 Obliczenia pola magnetycznego i pomiary strat w transformatorze amorficznym

Bronisław TOMCZUK, Andrzej WAINDOK,
Calculation of the magnetic field and iron loss measurement in the amorphous transformer


Abstract 

Full Text 

Wiesław ŁYSKAWIŃSKI,
Modelowanie nieustalonych zjawisk cieplnych w transformatorze impulsowym w ujęciu polowym

Wiesław ŁYSKAWIŃSKI, Modelling of transient thermal phenomena in pulse transformer using field method


Abstract 

Full Text 

Lesław GOŁĘBIOWSKI, Marek GOŁĘBIOWSKI, Damian MAZUR,
Macierz indukcyjności rozproszenia transformatorów wielouzwojeniowych, trójkolumnowych w funkcji częstotliwości (w ujęciu FEM 3D)

Lesław GOŁĘBIOWSKI, Marek GOŁĘBIOWSKI, Damian MAZUR,
Frequency dependence of the leakage inductance matrix of multi windings transformers with three columns (FEM 3D calculations)


Abstract 

Full Text 

Ryszard PAŁKA,
Zastosowanie monolitycznych nadprzewodników wysokotemperaturowych w maszynach elektrycznych

Ryszard PAŁKA, Application of the monolithic high temperature superconductors in electrical machines


Abstract 

Full Text 

Konrad DĄBAŁA, Ryszard ZAPAŚNIK,
Badania porównawcze silników indukcyjnych z miedzianą i aluminiową klatką wirnika

Konrad DĄBAŁA, Ryszard ZAPAŚNIK,
Comparative tests of induction motors with copper and aluminium rotor cage


Abstract 

Full Text 

Mirosław DĄBROWSKI, Andrzej RUDEŃSKI,
 Badanie skuteczności nieewolucyjnych niedeterministycznych metod optymalizacji w projektowaniu silników indukcyjnych

Mirosław DĄBROWSKI, Andrzej RUDEŃSKI,
Effectiveness examination of the non-evolutionary non-deterministic optimization methods for induction motors design


Abstract 

Full Text 

Miroslav SAMEŠ, Karel CHROBÁČEK,
 Wielokryterialna optymalizacja maszyny asynchronicznej

Miroslav SAMEŠ, Karel CHROBÁČEK,
 Multicriterial optimization of the asynchronous machine


Abstract 

Full Text 

Andrzej RUDEŃSKI,
Zastosowanie algorytmu immunologicznego do optymalizacji silników indukcyjnych

Andrzej RUDEŃSKI,
Application of immune algorithm for induction motors optimization


Abstract 

Full Text 

Joanna LIS, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
 Wstępna identyfikacja parametrów silnika indukcyjnego przy zastosowaniu zmodyfikowanych algorytmów ewolucyjnych

Joanna LIS, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
 Initial identification of the induction motor parameters using modified evolutionary algorithms


Abstract 

Full Text 

Henryk BANACH,
Metoda doboru napięcia zasilającego dla minimalizacji strat mocy w indukcyjnym silniku pierścieniowym

Henryk BANACH,
Method of supply voltage selection for power losses minimization in an induction slip-ring motor


Abstract 

Full Text 

Wojciech PIETROWSKI, Dorota STACHOWIAK,
Aproksymacja przebiegu momentu silnika magnetoelektrycznego z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej

Wojciech PIETROWSKI, Dorota STACHOWIAK,
 Approximation of torque waveform of permanet magnet motor by means of artificial neural network


Abstract 

Full Text 

Adrian MŁOT, Marian ŁUKANISZYN,
 Optymalizacja wzbudzenia silnika BLDC ze zmiennym wektorem magnetyzacji

Adrian MŁOT, Marian ŁUKANISZYN,
 Optimization of the PM array of brushless DC motor for minimum cogging torque


Abstract 

Full Text 

Ignacy DUDZIKOWSKI, Dariusz GIERAK, Marek CIURYS,
Modelowanie silnika komutatorowego o magnesach trwałych zasilanego z przekształtnika impulsowego

Ignacy DUDZIKOWSKI, Dariusz GIERAK, Marek CIURYS,
Modelling of a permanent magnet commutator motor supplied by pulse converter


Abstract 

Full Text 

Janusz BIALIK, Jan ZAWILAK,
Obliczanie sił magnetycznych w dwubiegowych silnikach synchronicznych dużej mocy o biegunach wydatnych

Janusz BIALIK, Jan ZAWILAK,
Magnetic forces calculation in two-speed, large power, silent pole, synchronous motor


Abstract 

Full Text 

Vítězslav HÁJEK, Ladislav TESAŘ,
Nowa generacja rozruszników

Vítězslav HÁJEK, Ladislav TESAŘ,
New starters generation


Abstract 

Full Text 

Stanisław GAWRON,
Dwustopniowy, wolnoobrotowy generator synchroniczny z magnesami trwałymi

Stanisław GAWRON,
Low speed, two-stage permanent magnets synchronous generator


Abstract 

Full Text 

Piotr KISIELEWSKI, Ludwik ANTAL,
 Kołysania turbogeneratora po wystąpieniu asymetrii w sieci elektroenergetycznej

Piotr KISIELEWSKI, Ludwik ANTAL,
 Turbogenerator dynamics during appear asymmetry in power system


Abstract 

Full Text 

Josef LAPČÍK, Rostislav HUZLÍK,
Pompa przemysłowa bez uszczelnień z bezżłobkowym silnikem tarczowym z magnesami trwałymi oraz łożyskami magnetycznymi

Josef LAPČÍK, Rostislav HUZLÍK,
Sealless industrial pump with permanent magnet slotless disc motor and magnetic bearings


Abstract 

Full Text 

Ondřej VÍTEK, Vítězslav HÁJEK, Petr MELICHAR, Jiří DUROŇ,
Projekt i pomiary niskonapięciowego silnika z komutatorem elektronicznym

Ondřej VÍTEK, Vítězslav HÁJEK, Petr MELICHAR, Jiří DUROŇ,
Design and measurement of the low voltage EC-motor


Abstract 

Full Text 

Ondřej VÍTEK, Vítězslav HÁJEK,
Projektowanie i analiza alternatora

Ondřej VÍTEK, Vítězslav HÁJEK,
Design and analysis of automotive alternator


Abstract 

Full Text 

Dorota STACHOWIAK, Wojciech PIETROWSKI,
 Badanie wpływu rozkładu wektora namagnesowania na moment zaczepowy silnika magnetoelektrycznego

Dorota STACHOWIAK, Wojciech PIETROWSKI,
 Influence of magnetization vector distribution on cogging torque in permanent magnet machines


Abstract 

Full Text 

Konrad SKOWRONEK, Artur WOŹNIAK,
 Klasyfikacja i estymacja prędkości obrotowej oraz obciążenia alternatora  metodą wielozmiennej regresji adaptacyjnej z użyciem funkcji sklejanych

Konrad SKOWRONEK, Artur WOŹNIAK,
 Classification and estimation of alternator rotational speed and load with the method of multidimensional adaptive regression with the use of spline functions


Abstract 

Full Text 

Piotr PIETRZAK, Andrzej NAPIERALSKI,
 Adaptacyjna metoda redukcji szumu w sygnale drgań maszyn wirujących

Piotr PIETRZAK, Andrzej NAPIERALSKI,
 Adaptive method for reduction of noise level present in the vibration signal of rotating machines


Abstract 

Full Text 

Krzysztof WRÓBEL, Krzysztof TOMCZEWSKI, Marian ŁUKANISZYN,
Wpływ sposobu optymalizacji na poziom pulsacji momentu przełączalnego silnika reluktancyjnego w pełnym zakresie pracy

Krzysztof WRÓBEL, Krzysztof TOMCZEWSKI, Marian ŁUKANISZYN,
Optimization method influence on torque ripple level in full operating range of switched reluctance motor


Abstract 

Full Text 

Tomasz ZAWILAK,
Minimalizacja wyższych harmonicznych w silnikach synchronicznych z magnesami trwałymi i rozruchem bezpośrednim -

Tomasz ZAWILAK,
Minimization of higher harmonics in line-start permanent magnet synchronous motor


Abstract 

Full Text 

Zdzisław ŻYCKI, Andrzej BIEGAJ,
Wyznaczanie zastępczych parametrów układu magnesowania RLC dla aperiodycznego przebiegu prądu

Zdzisław ŻYCKI, Andrzej BIEGAJ,
Determinig equivalent parameters of a magnetizing RLC system for aperiodic current waveshapes


Abstract 

Full Text 

Zdzisław ŻYCKI, Tomasz BŁAŻEJCZYK,
Efekty magnetooptyczne w analizie pola magnetycznego magnesu trwałego

Zdzisław ŻYCKI, Tomasz BŁAŻEJCZYK,
 Magnetooptical effects in analysis of magnetic field of permanent magnet


Abstract 

Full Text 

Marek CIURYS, Ignacy DUDZIKOWSKI,
 Modelowanie silnika bezszczotkowego z uwzględnieniem rzeczywistego przebiegu siły elektromotorycznej

Marek CIURYS, Ignacy DUDZIKOWSKI,
Modeling of a BLDC motor with real back electromotive force waveform


Abstract 

Full Text 

Tomasz WĘGIEL,
Model matematyczny maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi uwzględniający ekscentryczności wirnika

Tomasz WĘGIEL,
Mathematical model of PM synchronous machine with rotor eccentricity


Abstract 

Full Text 

Tomasz WĘGIEL,
 Modelowanie rozkładu indukcji w szczelinie powietrznej maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi uwzględniające ekscentryczności wirnika

Tomasz WĘGIEL,
 Modelling flux density distribution in air-gap of PM synchronous machine with rotor eccentricities


Abstract 

Full Text 

Mariusz KORKOSZ,
Rozszerzony zakres stałej mocy maszyny reluktancyjnej przełączalnej

Mariusz KORKOSZ,
Extended constant power region of switched reluctance machine


Abstract 

Full Text 

Jacek MIKOŁAJEWICZ,
Zjawiska cieplne w liniowych silnikach synchronicznych o magnesach trwałych

Jacek MIKOŁAJEWICZ,
Thermal phenomena in permanent magnet linear synchronous motor


Abstract 

Full Text 

Jacek MIKOŁAJEWICZ,
Dynamika silników liniowych tubowych

Jacek MIKOŁAJEWICZ,
Dynamics of tubular linear motors


Abstract 

Full Text 

Jan MRÓZ,
Miejsce metody bilansów elementarnych wśród metod obliczania pola temperatury w maszynach elektrycznych

Jan MRÓZ,
Status of control volume method among other methods of calculation temperature field of electric machines


Abstract 

Full Text 

Jerzy PODHAJECKI, Adrian MŁOT, Mariusz KORKOSZ,
Porównanie przemieszczeń pochodzących od sił Maxella oraz zjawiska magnetostrykcji w silniku BLDC – analiza statyczna

Jerzy PODHAJECKI, Adrian MŁOT, Mariusz KORKOSZ,
Comparison of displacement due to maxwell forces and magnetostriction in BLDC motor – static displacement


Abstract 

Full Text 

Jerzy PODHAJECKI, Adrian MŁOT, Mariusz KORKOSZ,
Porównanie drgań pochodzących od sił Maxwella oraz zjawiska magnetostrykcji w silniku BLDC – analiza dynamiczna

Jerzy PODHAJECKI, Adrian MŁOT, Mariusz KORKOSZ,
Comparison vibration due to maxwell forces and magnetostriction in BLDC motor – dynamic analysis


Abstract 

Full Text 

Włodzimierz PRZYBOROWSKI,
Koncepcja silnika indukcyjnego z wewnętrznym układem przekształtnikowym w wirniku

Włodzimierz PRZYBOROWSKI,
Idea of the induction motor fitted with the internal rotating converter


Abstract 

Full Text 

Miroslav SKALKA, Cestmir ONDRUSEK,
Analiza wpływu prądu zwarcia na rozkład pola magnetycznego maszyny synchronicznej

Miroslav SKALKA, Cestmir ONDRUSEK,
 Analysis of short-circuit current effect to magnetic field distribution of synchronous machine


Abstract 

Full Text 

Piotr SUJKA,
Polowo-obwodowy algorytm wyznaczania strat mocy w rdzeniach z uwzględnieniem histerezy magnetycznej

Piotr SUJKA,
Field-circiut algorithm of determining power losses in cores taking magnetic hysteresis into account


Abstract 

Full Text 

Sebastian SZKOLNY,
 Identyfikacja parametrów modelu matematycznego synchronicznych maszyn wzbudzanych magnesami trwałymi

Sebastian SZKOLNY,
Parameter identification of permanent magnet synchronous motor


Abstract 

Full Text 

Paweł WÓJCIK, Dariusz SWIERCZYNSKI, Marian P. KAZMIERKOWSKI, Michał JANASZEK,
Napęd falownikowy z silnikiem indukcyjnym sterowany metodą bezpośredniej regulacji momentu z modulacją wektorową dla transportu miejskiego

Paweł WÓJCIK, Dariusz SWIERCZYNSKI, Marian P. KAZMIERKOWSKI, Michał JANASZEK,
 Direct torque controlled PWM inverter fed induction motor drive for city transportation


Abstract 

Full Text 

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Mateusz DYBKOWSKI,
Zastosowanie estymatorów typu MRAS do odtwarzania strumienia i prędkości wirnika oraz parametrów uzwojenia stojana w bezczujnikowym napędzie indukcyjnym

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Mateusz DYBKOWSKI,
Application of MRAS estimators for the rotor flux, speed and stator winding parameters in the sensorless induction motor drive


Abstract 

Full Text 

Roman NIESTRÓJ, Tadeusz BIAŁOŃ,
Estymator typu MRAS z proporcjonalnym obserwatorem Luenbergera do odtwarzania zmiennych stanu silnika indukcyjnego

Roman NIESTRÓJ, Tadeusz BIAŁOŃ,
A MRAS estimator with proportional luenberger observer for induction motor state variables estimation


Abstract 

Full Text 

Bronislav FIRAGO, Dmitry VASILYEV, Leszek PAWLACZYK,
Zastosowanie impulsowego sterownika napięcia dla miękkiego rozruchu i hamowania silników

Bronislav FIRAGO, Dmitry VASILYEV, Leszek PAWLACZYK,
Application of pulse voltage control for softstarting and braking of induction motors


Abstract 

Full Text 

Leszek PAWLACZYK,
Sterowanie prądem wyjściowym trójpoziomowego falownika napięcia zasilającego silnik indukcyjny

Leszek PAWLACZYK,
Control of output current three-level of voltage inverter supplying induction motor


Abstract 

Full Text 

Marcin KAMIŃSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Odtwarzanie zmiennych stanu układu napędowego z połączeniem sprężystym za pomocą sieci neuronowych z redukcją połączeń synaptycznych

Marcin KAMIŃSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Neural estimators with reduction of synaptic connections for state variables estimation of nonlinear two-mass drive system


Abstract 

Full Text 

Piotr BOGUSZ,
Bezczujnikowa detekcja kąta położenia nieruchomego wirnika silnika reluktancyjnego przełączalnego

Piotr BOGUSZ,
Sensorless detection of angle position of stand still rotor in switched reluctance motor


Abstract 

Full Text 

Jerzy HICKIEWICZ, Józef MOCH,
Praca generatora indukcyjnego przy niesymetrycznym obciążeniu

Jerzy HICKIEWICZ, Józef MOCH,
Induction generator under asymmetrical load


Abstract 

Full Text 

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
 Sterowanie bezczujnikowe silnikiem indukcyjnym z przekształtnikiem AC/DC/AC z zastosowaniem obserwatorów ślizgowych

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
 Sensorless control of AC/DC/AC converter-fed induction motor with sliding-mode observers


Abstract 

Full Text 

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
 Badania symulacyjne sterowania bezczujnikowego silnikiem indukcyjnym z przekształtnikiem AC/DC/AC z zastosowaniem obserwatorów ślizgowych

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
 Simulation studies of sensorless current control of AC/DC/AC converter-fed induction motor based on sliding-mode observers


Abstract 

Full Text 

Stanislav KOCMAN, Vítězslav STÝSKALA, Miroslav SAMEŠ,
Techniczne rozwiązania redukcji harmonicznych w napędach o regulowanej prędkości

Stanislav KOCMAN, Vítězslav STÝSKALA, Miroslav SAMEŠ,
Technical solutions for harmonic reduction in the area of adjustable speed drives


Abstract 

Full Text 

Adam SOŁBUT,
Modelowanie układu napędowego z uwzględnieniem wybranych uszkodzeń silnika klatkowego

Adam SOŁBUT,
Motor drive modeling including chosen squirrel-cage motor damages


Abstract 

Full Text 

Krzysztof P. DYRCZ,
Bezczujnikowy układ wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym klatkowym metodą FDC

Krzysztof P. DYRCZ,
Sensorless vector-control of the induction motor drive using FDC method


Abstract 

Full Text 

Krzysztof SZABAT,
Zastosowanie regulatora stanu w strukturze sterowania układu dwumasowego

Krzysztof SZABAT,
Control of the two-mass system using state controller


Abstract 

Full Text 

Czesław T. KOWALSKI, Marcin WOLKIEWICZ, Paweł EWERT,
Analiza uszkodzeń stojana silnika indukcyjnego zasilanego z przemiennika częstotliwości

Czesław T. KOWALSKI, Marcin WOLKIEWICZ, Paweł EWERT,
Analysis of stator faults of converter-fed induction motor


Abstract 

Full Text 

Zygfryd GŁOWACZ, Jarosław KOZIK,
Wykrywanie stanów awaryjnych maszyny synchronicznej z wykorzystaniem sieci neuronowych

Zygfryd GŁOWACZ, Jarosław KOZIK,
Faulty states detection of synchronous motor using neural network


Abstract 

Full Text 

Józef BIELA, Krystyna MACEK-KAMIŃSKA,
 Badania diagnostyczne wirników generatorów synchronicznych

Józef BIELA, Krystyna MACEK-KAMIŃSKA,
Diagnostic examinations of rotors of synchronous generators


Abstract 

Full Text 

Bronisław DRAK, Piotr ZIENTEK, Roman NIESTRÓJ, Józef KWAK, Jan LIPIŃSKI,
Napięcia i prądy wałowe w silnikach indukcyjnych dużej mocy

Bronisław DRAK, Piotr ZIENTEK, Roman NIESTRÓJ, Józef KWAK, Jan LIPIŃSKI,
Shaft voltages and currents in large power induction motors


Abstract 

Full Text 

Adam DECNER, Tadeusz GLINKA, Artur POLAK, Jan ZAWILAK,
Badania diagnostyczne izolacji zwojowej

Adam DECNER, Tadeusz GLINKA, Artur POLAK, Jan ZAWILAK,
Develop a diagnostic tests method of turn to turn insulation


Abstract 

Full Text 

Sławomir SZYMANIEC,
Diagnostyka on-line stanu izolacji uzwojeń w silnikach wysokonapięciowych indukcyjnych klatkowych

Sławomir SZYMANIEC,
On-line diagnosis of winding insulation in high-voltage squirrel-cage induction motors


Abstract 

Full Text 

Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ,
 Rozpoznawanie dźwięku maszyny prądu stałego z zastosowaniem FFT i logiki rozmytej

Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ,
Sound recognition of DC machine with application of FFT and fuzzy logic


Abstract 

Full Text 

Piotr BOGUSZ, Mariusz KORKOSZ, Jan PROKOP,
Metoda diagnostyki uszkodzeń elektrycznych silnika reluktancyjnego przełączalnego

Piotr BOGUSZ, Mariusz KORKOSZ, Jan PROKOP,
Method of electrical faults diagnostic in switched reluctance motor


Abstract 

Full Text 

Wojciech BURLIKOWSKI, Paweł KIELAN, Krzysztof KLUSZCZYŃSKI, Paweł KOWOL, Zbigniew PILCH, Tomasz TRAWIŃSKI,
Koncepcja elektromagnetycznego, reluktancyjnego wzbudnika drgań harmonicznych skrętnych do badania parametrów częstotliwościowych układów napędowych

Wojciech BURLIKOWSKI, Paweł KIELAN, Krzysztof KLUSZCZYŃSKI, Paweł KOWOL, Zbigniew PILCH, Tomasz TRAWIŃSKI,
Idea of electromagnetic, reluctance torsional vibration exciter for evaluation of frequency parameters of power transmission systems


Abstract 

Full Text 

Marcin PAWLAK,
Zastosowanie funkcji okien czasowych w diagnostyce wirników silników indukcyjnych

Marcin PAWLAK,
Application of windowing functions to induction motor rotor fault diagnosis


Abstract 

Full Text 

Marcin PAWLAK, Zdzisław ŻARCZYŃSKI,
 Przenośny system pomiarowy do diagnostyki silników indukcyjnych

Marcin PAWLAK, Zdzisław ŻARCZYŃSKI,
The portable measurement system for induction motor diagnosis


Abstract 

Full Text 

ADAM ZALAS, PAWEŁ ZALAS,
Modyfikacja układu łagodnej synchronizacji silników synchronicznych dużej mocy

ADAM ZALAS, PAWEŁ ZALAS,
Modification of the soft-synchronization system for high power synchronous motors


Abstract 

Full Text 

PAWEŁ ZALAS, JAN ZAWILAK,
Synchronizacja silników synchronicznych napięciem przemiennym

PAWEŁ ZALAS, JAN ZAWILAK,
 Synchronization process of synchronous motors trough ac excitation voltage


Abstract 

Full Text 

Piotr J. PODSIADŁY, Sławomir WRÓBLEWSKI, Andrzej BYTNAR,
Wyższe harmoniczne prędkości i przyspieszenia wibracji w ocenie stanu technicznego elementów stojana generatora

Piotr J. PODSIADŁY, Sławomir WRÓBLEWSKI, Andrzej BYTNAR,
Higher frequency harmonics of acceleration and velocity in generator stator core technical condition estimation


Abstract 

Full Text 

Paweł IDZIAK, Marcin ANTCZAK,
 Magnetostrykcyjny przetwornik momentu obrotowego z obwodem magnetycznym wykonanym z kompozytu proszkowego

Paweł IDZIAK, Marcin ANTCZAK,
 Magnetostrictive torque transtucer with dielectromagnetic circuit


Abstract 

Full Text 

Marcin ANTCZAK, Paweł IDZIAK,
Modelowanie obwodu magnetycznego magnetostrykcyjnego przetwornika momentu obrotowego w środowisku COMSOL

Marcin ANTCZAK, Paweł IDZIAK,
Modelling of magnetic circuit of magnetostrictive torque transducer using COMSOL


Abstract 

Full Text 

Konrad WALECKI,
Wstępna analiza elektromechanicznego przetwornika momentu

Konrad WALECKI,
Preliminary analysis of electromagnetic torque converter


Abstract 

Full Text 

Paweł KOWOL, Zbigniew PILCH,
Sprzęgło magnetoreologiczne o konstrukcji tarczowej z podmagnesowaniem wykorzystującym magnes trwały

Paweł KOWOL, Zbigniew PILCH,
 Magnetorheological clutch with a disc structure with an additional magnetization caused by a permanent magnet


Abstract 

Full Text 

Filip KUTT, Michał MICHNA,
Symulacja stanu pracy prądnicowej maszyny bezszczotkowej prądu stałego z magnesami trwałymi w programie Mathematicaa

Filip KUTT, Michał MICHNA,
Modeling of generator performance of BLDC machine using Mathematica software


Abstract 

Full Text 

Józef NOWAK, Jerzy BAJOREK,
Wyznaczanie wielkości elektromagnetycznych w warunkach pracy obiektu

Józef NOWAK, Jerzy BAJOREK,
Determination of electromagnetic quantities under object working conditions


Abstract 

Full Text 

Paweł DYBOWSKI, Waldemar MILEJ,
Praktyczne zastosowanie e-learningu w nauczaniu maszyn elektrycznych

Paweł DYBOWSKI, Waldemar MILEJ,
Practical using of e-learning for teaching electrical machines


Abstract 

Full Text 

Andrzej WNUK,
Realizacja przemysłowa przetwornicy częstotliwości dużej mocy w układzie Active Front-End z prostownikiem wejściowym o jednostkowym współczynniku mocy

Andrzej WNUK,
Development of a 1,2 MVA Active Front End using parallel industrial units


Abstract 

Full Text 

Andrzej GĘBURA, Tomasz TOKARSKI,
 Parametry modulacji prądnic pokładowych a diagnozowanie węzłów łożyskowych lotniczego silnika turbinowego

Andrzej GĘBURA, Tomasz TOKARSKI,
 Frequency-modulation parameters of airborne generators as used in the diagnosing of turbojet engine bearings


Abstract 

Full Text 

JUBILEUSZE

JUBILEES

 

Mirosław DĄBROWSKI,
Siedemdziesięciolecie Profesora Kazimierza Zakrzewskiego

Mirosław DĄBROWSKI,
The 70th birthday anniversary of Professor Kazimierz Zakrzewski


Full Text 

Kazimierz ZAKRZEWSKI,
Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dra hab. inż. Tadeusza Glinki

Kazimierz ZAKRZEWSKI,
The 70th birthday anniversary of Professor Tadeusz Glinka


Full Text 

Jerzy HICKIEWICZ,
Profesor dr inż. Kazimierz Idaszewski (1878–1965)

Jerzy HICKIEWICZ,
Professor Kazimierz Idaszewski (1878–1965)


Full Text 

[Strona główna] [W górę] [Nr 66] [Nr 65] [Nr 64] [Nr 63] [Nr 62] [Nr 60] [Nr 59] [Nr 58] [Nr 56] [Nr 54] [Nr 45]

Copyright © 2003-2006 Instytut Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych
Ostatnia modyfikacja: 09 maja 2011