Strona główna Struktura O instytucie Historia Laboratoria Konferencje Wydawnictwa

Strona główna
W górę

 

Strona główna
W górę

 

    Spis treści                                                                      Contents

Maszyny Elektryczne

Electrical Machines

Abstract Full Text

Konrad SCHOEPP, Piotr ZIELIŃSKI,
Wyniki badań laboratoryjnych modelu dwustopniowego generatora synchronicznego o magneśnicy swobodnej

Konrad SCHOEPP, Piotr ZIELIŃSKI,
Results of testing of the two-stage synchronous generator with freewheeling magnets


Abstract 

Full Text

Ludwik ANTAL, Jan ZAWILAK,
Badania dwubiegowego silnika synchronicznego o przełączalnych uzwojeniach twornika i wzbudzenia

Ludwik ANTAL, Jan ZAWILAK,
Testing of a two-speed synchronous motor with switchable armature and field winding


Abstract 

Full Text

Ignacy DUDZIKOWSKI, Dariusz GIERAK,
Sposoby ograniczania pulsacji momentu elektromagnetycznego w silniku prądu stałego wzbudzanym magnesami trwałym

Ignacy DUDZIKOWSKI, Dariusz GIERAK,
 Methods of reduction electromagnetic torque pulsations in dc permanent magnet motors


Abstract 

Full Text

Janusz BIALIK, Jan ZAWILAK, Ludwik ANTAL,
Polowo – obwodowy model dwubiegowego silnika synchronicznego

Janusz BIALIK, Jan ZAWILAK, Ludwik ANTAL,
 Field-circuit model of two-speed synchronous motor


Abstract 

Full Text

Janusz BIALIK, Jan ZAWILAK,
Polowo – obwodowy model dwubiegowego silnika synchronicznego – weryfikacja pomiarowa

Janusz BIALIK, Jan ZAWILAK,
Field-circuit model of two-speed synchronous motor - measurement verification


Abstract 

Full Text

Paweł ZALAS, Jan ZAWILAK,
Dwubiegowy silnik synchroniczny w ujęciu polowo-obwodowym

Paweł ZALAS, Jan ZAWILAK,
Two-speed synchronous motor in field-circuit formulation


Abstract 

Full Text

Tomasz ZAWILAK, Ludwik ANTAL,
Polowo-obwodowy model dwubiegowego silnika indukcyjnego

Tomasz ZAWILAK, Ludwik ANTAL,
Field-circuit model of two-speed induction motor


Abstract 

Full Text

Tomasz ZAWILAK, Ludwik ANTAL,
Weryfikacja eksperymentalna polowo-obwodowego modelu dwubiegowego silnika indukcyjnego

Tomasz ZAWILAK, Ludwik ANTAL,
 Experimental verification of two-speed induction motor field-circuit model


Abstract 

Full Text

Maciej ANTAL, Ludwik ANTAL, Jan ZAWILAK,
Charakterystyki eksploatacyjne silnika indukcyjnego z uszkodzoną klatką wirnika

Maciej ANTAL, Ludwik ANTAL, Jan ZAWILAK,
 Performance characteristics of induction motor with damaged squirrel cage rotor


Abstract 

Full Text

Maciej ANTAL, Jan ZAWILAK,
Stan zablokowania silnika indukcyjnego z uszkodzoną klatką wirnika

Maciej ANTAL, Jan ZAWILAK,
Estimation of induction motor cage damage level, based on the locked-rotor test


Abstract 

Full Text

Krzysztof MAKOWSKI, Konrad BIELAN-RYGOŁ,
Wpływ żłobków wirnika na rozkład pola magnetycznego w jednofazowym silniku indukcyjnym z pomocniczym uzwojeniem zwartym

Krzysztof MAKOWSKI, Konrad BIELAN-RYGOŁ,
 An influence of rotor slots on magnetic field distribution in airgap of a single-phase shaded pole induction motor


Abstract 

Full Text

Ludwik ANTAL, Tomasz JANTA,
Parametry rozruchowe silnika asynchronicznego z kompozytowymi wirnikami infiltrowanymi

Ludwik ANTAL, Tomasz JANTA,
Starting parameters of asynchronous motor with infiltrated composite rotors


Abstract 

Full Text

Dariusz GURAZDOWSKI, Jan ZAWILAK,
Indukcja magnetyczna i napięcie indukowane w strefie połączeń czołowych pręta turbogeneratora

Dariusz GURAZDOWSKI, Jan ZAWILAK,
The magnetic induction and the voltage induced in the overhang part of the stator winding bar of turbogenerator


Abstract 

Full Text

 

Napęd Elektryczny

Electrical Drives

Abstract Full  Text

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Krzysztof SZABAT,
Zastosowanie algorytmów genetycznych do identyfikacji parametrów napędu prądu stałego

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Krzysztof SZABAT,
Application of genetic algorithms to parameter identification of dc motor drives


Abstract 

Full Text

Krzysztof JASZCZAK, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Analiza dwóch strategii adaptacyjnego sterowania rozmytego dla napędu prądu stałego

Krzysztof JASZCZAK, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Analysis of two adaptive fuzzy logic control concepts for dc drive


Abstract 

Full Text

Krzysztof SZABAT, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Porównanie właściwości dynamicznych układu dwumasowego z regulatorem PI oraz rozmytym w zadaniu śledzenia trajektorii

Krzysztof SZABAT, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Comparison of dynamic performances of two-mass drive system with PI and FL controllers in trajctory tracking problem


Abstract 

Full Text

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Krzysztof DYRCZ,
Estymacja zmiennych stanu i parametrów silnika indukcyjnego za pomocą rozszerzonego obserwatora stanu i filtru Kalmana

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Krzysztof DYRCZ,
Estimation of state variables and parameters of the induction motor using extended state observer and Kalman filter


Abstract 

Full Text

Czesław KOWALSKI,
Diagnostyka łożysk silnika indukcyjnego przy zastosowaniu sieci neuronowych

Czesław KOWALSKI,
Diagnosis of the induction motor rolling bearings using neural networks


Abstract 

Full Text

Marcin PAWLAK,
Uproszczony model silnika klatkowego z uszkodzonym wirnikiem

Marcin PAWLAK,
Simplified model of induction motor with faulty rotor cage


Abstract 

Full Text

Olga F. OPEIKO,
Synteza układu sterowania obiektem nieliniowym

Olga F. OPEIKO,
Synthesis of control system for nonlinear object


Abstract 

Full Text

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Jacek LIS,
Analiza wrażliwości bezczujnikowego układu sterowania wektorowego silnikiem indukcyjnym z wybranymi estymatorami strumienia i prędkości wirnika

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Jacek LIS,
 Sensitivity analysis of sensorless vector control of induction motor with chosen torot flux and speed estimators


Abstract 

Full Text

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Joanna LIS, Identyfikacja parametrów silnika indukcyjnego w stanie zatrzymanym za pomocą algorytmu ewolucyjnego

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Joanna LIS,
 Identification of induction motor parameters at standstill using evolutionary algorithm


Abstract 

Full Text

Krzysztof KAJSTURA, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Sterowanie ślizgowe silnikiem indukcyjnym

Krzysztof KAJSTURA, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Sliding mode control of induction motor


Abstract 

Full Text

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Michał LEWANDOWSKI,
Neuronowy estymator prędkości w układzie wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Michał LEWANDOWSKI,
Neural speed estimator in the vector controlled structure of the induction motor drive


Abstract 

Full Text

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Mateusz DYBKOWSKI,
Właściwości dynamiczne polowo zorientowanego układu sterowania silnika indukcyjnego z obserwatorem strumienia i estymatorem prędkości wirnika

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Mateusz DYBKOWSKI,
Dynamic properties of field oriented control of the induction motor with rotor flux observer and speed estimator


Abstract 

Full Text

Bogusław KAROLEWSKI, Piotr LIGOCKI,
Wyznaczanie parametrów małej elektrowni wodnej

Bogusław KAROLEWSKI, Piotr LIGOCKI,
 Determination of parameters of small hydro electric plant


Abstract 

Full Text

Bogusław KAROLEWSKI, Piotr LIGOCKI,
Układy automatyki małej elektrowni wodnej

Bogusław KAROLEWSKI, Piotr LIGOCKI,
 Automatics systems of small hydroelectric power station


Abstract 

Full Text

Piotr LIGOCKI, Bogusław KAROLEWSKI,
Badanie wpływu parametrów taśmy na przebiegi rozruchowe przenośnika

Piotr LIGOCKI, Bogusław KAROLEWSKI,
 Investigation of the influence of conveyor belt parameters on belt conveyor starting courses


Abstract 

Full Text

Piotr LIGOCKI, Bogusław KAROLEWSKI,
Modelowanie współpracy bębna napędowego z taśmą przenośnika

Piotr LIGOCKI, Bogusław KAROLEWSKI,
 Modeling of cooperation of drive pulley with conveyor belt


Abstract 

Full Text

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI ,
Polowo-zorientowane układy napędowe z silnikiem indukcyjnym, falownikiem napięcia i przekształtnikiem sieciowym ac/dc o dwukierunkowym przepływie energii

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
 Field oriented adjustable speed drives with induction motor, voltage inverter and ac/dc reversible line-side converter


Abstract 

Full Text

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI ,
Bezczujnikowe metody sterowania przekształtnikami sieciowymi ac/dc o dwukierunkowym przepływie energii

Michał KNAPCZYK, Krzysztof PIEŃKOWSKI,
 Sensorless control of reversible ac/dc converter


Abstract 

Full Text

Paweł DUBAN , Krzysztof PIEŃKOWSKI 
Sterowanie przekształtnikiem ac/dc z zastosowaniem metod logiki rozmytej

Paweł DUBAN, Krzysztof PIEŃKOWSKI ,
FUZZY LOGIC CONTROL OF PWM RECTIFIER


Abstract 

Full Text

Bernard HERMAN,
Energooszczędna metoda wyrównania obciążeń silników pierścieniowych w układzie wału mechanicznego

Bernard HERMAN,
An energy-saving method of load compensation for (slip) ring induction motors coupled within a mechanical shaft system


Abstract 

Full Text

 

Pomiary Elektryczne

Electrical Metrology

Abstract Full  Text

Zdzisław NAWROCKI, Daniel DUSZA ,
Nadążny filtr synchroniczny w paśmie częstotliwości akustycznych

Zdzisław NAWROCKI, Daniel DUSZA ,
Follow-up synchronous filter in the acoustic frequency band


Abstract 

Full Text

Zdzisław NAWROCKI,
Wysokonapięciowy dzielnik indukcyjny o przekładni 1000:1

Zdzisław NAWROCKI,
High-voltage inductive voltage divider with ratio of 1000:1


Abstract 

Full Text

Grzegorz KOSOBUDZKI, Józef KOLASA,
Wyznaczanie parametrów zastępczych odbiornika liniowego na podstawie wartości skutecznych napięcia, prądu, ich wielkości pochodnych i mocy

Grzegorz KOSOBUDZKI, Józef KOLASA,
 Determining equivalent linear receiver parameters on basis rms value of voltage, current, derived quantities and power


Abstract 

Full Text

Józef KOLASA, Grzegorz KOSOBUDZKI,
Wyznaczanie parametrów zastępczych liniowego odbiornika energii elektrycznej na podstawie analizy widmowej

Józef KOLASA, Grzegorz KOSOBUDZKI,
 Determining equivalent parameters linear receiver of electric energy on basis of spectral analysis


Abstract 

Full Text

Piotr MADEJ,
Źródło małych prądów stałych. Model układu i oszacowanie parametrów

Piotr MADEJ,
Small direct currents source. Model of circuit and estimation of properties


Abstract 

Full Text

Piotr MADEJ,
Właściwości modelu źródła małych prądów stałych

Piotr MADEJ,
Properties of model of small direct currents source


Abstract 

Full Text

Józef KOLASA,
Moc nieliniowego odbiornika rezystancyjno-indukcyjnego – problemy pomiaru

Józef KOLASA,
 Electric power of resistance-inductance nonlinear receiver - problems of measurement


Abstract 

Full Text

Józef KOLASA,
Wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na sygnał wyjściowy indukcyjnych przetworników prądu

Józef KOLASA,
 Influence of electromagnetic interferences on an output signal of inductance current transducers


Abstract 

Full Text

Jerzy BARTOSZEWSKI, Józef KOLASA,
Stabilność czasowa wzorców rezystancji zrealizowanych z precyzyjnych rezystorów warstwowych

Jerzy BARTOSZEWSKI, Józef KOLASA,
Time stability of resistance standards made of precision thin-layer resistors


Abstract 

Full Text

Jerzy LESZCZYŃSKI , Grzegorz KOSOBUDZKI,
Jakość energii elektrycznej jako podstawa kompatybilności elektromagnetycznej w elektroenergetyce

Jerzy LESZCZYŃSKI, Grzegorz KOSOBUDZKI,
Power quality as basis of electromagnetic compatibility in the electrical power engineering


Abstract 

Full Text

Krzysztof PODLEJSKI, Sławomir KUPRAS,
Propozycja zastosowania wymiaru pudełkowego do oceny odkształceń przebiegów elektroenergetycznych

Krzysztof PODLEJSKI, Sławomir KUPRAS,
 Proposal of application the fractal dimension to analysis electrical waveform distortion


Abstract 

Full Text

Stanisław DŁUGOSZ,
Model projektowania nowych elektronicznych urządzeń pomiarowych

Stanisław DŁUGOSZ,
Model of technical operation in relation to mesuring means


Abstract 

Full Text

[Strona główna] [W górę] [Nr 64] [Nr 63] [Nr 62] [Nr 60] [Nr 59] [Nr 58] [Nr 56] [Nr 54] [Nr 45]

Copyright © 2003-2006 Instytut Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych
Ostatnia modyfikacja: 09 maja 2011