Strona główna Struktura O instytucie Historia Laboratoria Konferencje Wydawnictwa

Strona główna
W górę

 

Strona główna
W górę

 

    Spis treści                                                                      Contents

Maszyny elektryczne

Electrical Machines

Abstract Full Text

Konrad SCHOEPP, Piotr ZIELIŃSKI,
Wolnoobrotowy, dwustopniowy generator synchroniczny z magneśnicą swobodną

Konrad SCHOEPP, Piotr ZIELIŃSKI,
Slow-speed two-stage synchronous generator with freewheeling magnets


Abstract 

Full Text

Ignacy DUDZIKOWSKI, Stanisław JANISZEWSKI, Dariusz GIERAK,
Polowo-obwodowa analiza momentu elektromagnetycznego w komutatorowym silniku magnetoelektrycznym

Ignacy DUDZIKOWSKI, Stanisław JANISZEWSKI, Dariusz GIERAK,
An analysis of electromagnetic torque in a permanent magnet dc motor by using finite element method


Abstract 

Full Text

DUDZIKOWSKI, Stanisław JANISZEWSKI,
Ignacy Analiza porównawcza obliczeń pola magnetycznego w silniku prądu stałego z magnesami trwałymi metodą dwuwymiarową i trójwymiarową

Ignacy DUDZIKOWSKI, Stanisław JANISZEWSKI,
The comparative analysis of 2d and 3d finite element computation of magnetic field in permanent magnet dc motor


Abstract 

Full Text

Ludwik ANTAL, Maciej ANTAL,
Weryfikacja eksperymentalna obwodowo–polowego modelu silnika indukcyjnego

Ludwik ANTAL, Maciej ANTAL,
Experimental verification of induction motor field-circuit model


Abstract 

Full Text

Ludwik ANTAL,
Obliczanie sprawności silnika indukcyjnego metodą obwodowo-polową

Ludwik ANTAL,
Field-circuit method efficiency calculation of an induction motor


Abstract 

Full Text

Maciej ANTAL,
Zwarcie pomiarowe jako metoda wykrywania uszkodzeń klatki wirnika silnika indukcyjnego

Maciej ANTAL,
Locked rotor operation as a detection method of rotor cage faults in an induction motor


Abstract 

Full Text

Maciej ANTAL,
Gęstość prądu w prętach uszkodzonej klatki wirnika silnika indukcyjnego

Maciej ANTAL,
Current density in rotor bars of an fault induction motor


Abstract 

Full Text

Krzysztof MAKOWSKI,
Wyznaczanie harmonicznych przestrzennych sem indukowanych w prętach wirnika jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem zwartym

Krzysztof MAKOWSKI,
Determination of space harmonic emfs in rotor bars of a single-phase shaded pole induction motor


Abstract 

Full Text

Dariusz GURAZDOWSKI, Jan ZAWILAK,
Wpływ przeplotu przewodów elementarnych na strumień skojarzony z prętem turbogeneratora

Dariusz GURAZDOWSKI, Jan ZAWILAK,
The influence of transposition of strands on magnetic flux associated with turbogenerator winding bar


Abstract 

Full Text

Ludwik ANTAL, Tomasz ZAWILAK,
Rozruch silnika indukcyjnego z rozdzielonymi uzwojeniami stojana

Ludwik ANTAL, Tomasz ZAWILAK,
Transient characteristics during start-up of induction motor with separated stator windings


Abstract 

Full Text

Olgierd KASATY,
Parametry obwodów magnetycznych silników tarczowych prądu stałego

Olgierd KASATY,
Parameters of the magnetic circuits of the dc disc motors


Abstract 

Full Text

Olgierd KASATY, Jan SZAJDAK,
Parametry i charakterystyki małych silników magnetoelektrycznych zasilanych napięciem pulsującym

Olgierd KASATY, Jan SZAJDAK,
Parameters and characteristics of small magneto-electrical motors supplied with  pulsating voltage


Abstract 

Full Text

Krystyna KUBZDELA, Stefan KUBZDELA,
Obliczenia cieplne silników głębinowych mokrych o półotwartych żłobkach stojana

Krystyna KUBZDELA, Stefan KUBZDELA,
Thermal calculations of the submersible wet-type electrical motors with semiclosed stator slots


Abstract 

Full Text

Paweł ZALAS, Jan ZAWILAK,
Synchronizacja silników synchronicznych. Wybór chwili załączenia prądu wzbudzenia

Paweł ZALAS, Jan ZAWILAK,
Synchronization process in synchronous motor – selection of excitation start-up moment.


Abstract 

Full Text

 

Napęd elektryczny Electrical Drives Abstract Full  Text

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Neuronowe estymatory prędkości silnika indukcyjnego –stan badań

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Neural network – based speed estimators for the induction motor


Abstract 

Full Text

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Bezczujnikowy układ skalarnego sterowania silnikiem indukcyjnym z neuronowym estymatorem prędkości

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Sensorless scalar control of the induction motor with neural speed estimator


Abstract 

Full Text

Krzysztof SZABAT,
Analiza porównawcza właściwości dynamicznych układów regulacji prędkości napędu z połączeniem sprężystym

Krzysztof SZABAT,
Comparative analysis of dynamic properties of speed control structures in drive systems with elastic joint


Abstract 

Full Text

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Krzysztof SZABAT, Witold RITTER,
Identyfikacja parametrów silnika indukcyjnego za pomocą algorytmów genetycznych

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Krzysztof SZABAT, Witold RITTER,
Identification of induction motor parametres using genetic algorithms


Abstract 

Full Text

Marek ŁĘC, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Analiza porównawcza wrażliwości obserwatorów stanu silnika synchronicznego z magnesami trwałymi w napędzie bezczujnikowym

Marek ŁĘC, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Comparative analysis of state observers sensitivity to motor parameter changes in pmsm sensorles drive system


Abstract 

Full Text

Krzysztof P. DYRCZ, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Badania symulacyjne i eksperymentalne rozszerzonego filtru kalmana do estymacji strumienia i prędkości wirnika silnika indukcyjnego

Krzysztof P. DYRCZ, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Simulation and experimetal testing of the extended kalman filter algorithm used for rotor flux and speed estimation for the induction motor


Abstract 

Full Text

Viaceslav L. ANHIMIUK, Olga F. OPEIKO,
Synteza i sterowanie układu napędowego z silnikiem asynchronicznym i połączeniem sprężystym

Viaceslav L. ANHIMIUK, Olga F. OPEIKO,
Synthesis of control system for asynchronous motor drive with flexible links


Abstract 

Full Text

Maciej ANTAL, Czesław KOWALSKI,
Wykrywanie uszkodzeń elementów łożysk tocznych silników indukcyjnych na podstawie analizy widmowej przyspieszenia drgań

Maciej ANTAL, Czesław KOWALSKI,
Fault detection of bearings elements in induction motors  based on vibration spectral analysis


Abstract 

Full Text

Bogusław KAROLEWSKI, Piotr LIGOCKI,
Modelowanie silników indukcyjnych z elementami niesymetrii

Bogusław KAROLEWSKI, Piotr LIGOCKI,
Modelling of induction motors with elements of asymmetry


Abstract 

Full Text

Bogusław KAROLEWSKI, Piotr LIGOCKI,
Zmiany parametrów ruszającego silnika klatkowego

Bogusław KAROLEWSKI, Piotr LIGOCKI,
The parameters changes of starting induction motors


Abstract 

Full Text

 

Pomiary elektryczne

Electrical Metrology

Abstract Full  Text

Wojciech FULIŃSKI , Jerzy LESZCZYŃSKI, Karol NOWAK,
Komparator z  dzielnikiem  pojemnościowo-rezystancyjnym do pomiarów błędów przekładników  napięciowych

Wojciech FULIŃSKI , Jerzy LESZCZYŃSKI, Karol NOWAK,
Comparator  with capacitance-resistance divider for measuring errors of voltage transformers


Abstract 

Full Text

Kostas KARACHITOS, Zdzisław NAWROCKI,
Generator kwadraturowy z przetwornikiem odtwarzającym ortogonalny przebieg sygnału

Kostas KARACHITOS, Zdzisław NAWROCKI,
Generator kwadraturowy z przetwornikiem odtwarzającym ortogonalny przebieg sygnału


Abstract 

Full Text

Paweł HERMAN, Krzysztof PODLEJSKI,
Zastosowanie procesora sygnałowego do badania flikera

Paweł HERMAN, Krzysztof PODLEJSKI,
Application of digital signal processor to flicer examination


Abstract 

Full Text

Józef KOLASA,
Rezystancyjne przetworniki prądu elektrycznego o symetrii cylindrycznej wykonane z rezystorów warstwowych

Józef KOLASA,
Cylindical symetry, resistance transducers of electrical current which are made of layer resistors


Abstract 

Full Text

Jerzy BARTOSZEWSKI, Józef KOLASA,
Rezystancyjne przetworniki prądowo – napięciowe przebiegów okresowych

Jerzy BARTOSZEWSKI, Józef KOLASA,
Resistance current-voltage converters of periodic courses


Abstract 

Full Text

Jerzy BARTOSZEWSKI, Józef KOLASA,
Precyzyjne rezystory warstwowe - aspekty stałości czasowej

Jerzy BARTOSZEWSKI, Józef KOLASA,
Precise laminar resistors - aspects of constant time


Abstract 

Full Text

Jerzy BARTOSZEWSKI,
Sterowany symulator czujników termorezystancyjnych

Jerzy BARTOSZEWSKI,
Controlled simulator of thermo-resistance sensors


Abstract 

Full Text

Andrzej STAFINIAK,
Analiza metrologiczna metod pomiarowych stosowanych w pomiarach impedancji pętli zwarciowej przy zastosowaniu przetworników analogowych

Andrzej STAFINIAK,
Metrological analysis of earth fault loop impedance measurement methods which use analogue transducers


Abstract 

Full Text

Andrzej STAFINIAK,
Analiza porównawcza metod pomiarowych stosowanych w pomiarach impedancji pętli zwarciowej przy zastosowaniu przetworników analogowych

Andrzej STAFINIAK,
Comparative analysis of earth fault loop impedance measurement methods if analogue transducers are used


Abstract 

Full Text

Jerzy BAJOREK, Andrzej KAŁWAK, Józef NOWAK,
Detekcja przejścia prądu sieciowego przez wartość zerową

Jerzy BAJOREK, Andrzej KAŁWAK, Józef NOWAK,
Detection of network current transition across zero


Abstract 

Full Text

Jerzy BAJOREK, Józef KOLASA,
Problemy wyznaczania parametrów układu zastępczego odbiorników elektroenergetycznych na podstawie pomiaru szczególnych wartości chwilowych przebiegów

Jerzy BAJOREK, Józef KOLASA,
Problems of determination of substitute circuit parameters of electrical power engineering receivers on the basis of measurement of waveforms particular instantaneous values


Abstract 

Full Text

Grzegorz KOSOBUDZKI,
Metoda całkowa wyznaczania mocy w obwodach jednofazowych z niesinusoidalnymi przebiegami prądu i napięcia

Grzegorz KOSOBUDZKI,
Integrated method of calculating power in single-phase circuit with non-sinusoidal current and voltage


Abstract 

Full Text

Piotr MADEJ,
Źródło małych prądów z imitatorem pojemnościowo-rezystancyjnym

Piotr MADEJ,
Small currents source based on cr imitator


Abstract 

Full Text

Daniel DUSZA, Zbigniew KŁOS,
Pomiar szumów niskoczęstotliwościowych wzmacniacza biomedycznego metodą próbkowania

Daniel DUSZA, Zbigniew KŁOS,
Measurement of low frequency noises the biomedical amplifier by sampling  method


Abstract 

Full Text

 


[Strona główna] [W górę] [Nr 64] [Nr 63] [Nr 62] [Nr 60] [Nr 59] [Nr 58] [Nr 56] [Nr 54] [Nr 45]

Copyright © 2003-2006 Instytut Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych
Ostatnia modyfikacja: 09 maja 2011